Cykloner

Översikt

Cyklonen är en enkelt uppbyggd dynamisk stoftavskiljare, som med hjälp av centrifugalkraften separerar grovt och medelgrovt, kornformigt eller kortfibrigt stoft, ur luft eller annan gas. För att cyklonen skall arbeta tillfredsställande måste stoftet vara relativt torrt och ej klibbande eller vidhäftande.

En cyklons avskiljningsgrad ökar, när tryckfallet över denna ökar. Normalt väljes den övre tryckfallsgränsen, med hänsyn till stofttypens slitagebenägenhet. Vid slitande stoft väljer man lägre hastighet och/eller tjockare plåt.

Användningsområden

Med de alltmer skärpta krav på miljön som ställs idag, är enbart cykloner inte tillräckligt för att uppfylla de emissionskrav som ställs på dagens stoftavskiljning.

Lämpliga användningsområden är idag främst som grovavskiljare eller gnistsläckare före textila spärrfilter, eller som föravskiljare då man önskar att återföra en del av det avsugna stoftet till en viss del av processen.

När cykloner används företextila spärrfilter bör cyklonens avskiljningsgrad ej vara alltför hög. Detta beror på att om filtret skall fungera optimalt, bör det inte bara utsättas förde allra finaste stoftpartiklarna eftersom textilfiltrering sker genom en samverkan mellan stoft och filtermedia.

Diagram - ITK Cykloner

Cyklon PDMC - Battericyklon

Cyklon PDHC - Högeffektcyklon