FAQ

 


 

Vi har problem med utsugningskapaciteten på vår filteranläggning. Vad kan detta bero på?

Igensatt filterduk, dvs att stoft penetrerat in i filterduken så att enbart dukens motstånd ökat och ger för låg genomströmning. Om det inte hjälper att rensa filterduken med avstängd fläkt får du byta filterduk (filterslangar eller filterkassetter). Se PFDX

En för frekvent rensning av filterduken, dvs en kort renscykel, ökar igensättningen av filterduken genom att varje rensning tar bort det filtrerande stoftskiktet som effektivt förhindrar att de finaste fraktionerna av stoftet penetrerar in i filterduken. Motståndsstyrd rensning optimerar rensningen och ökar livslängd på filterduk. Se CPFA och motståndsstyrning!

Det kan också vara kanalsystemet som är igensatt. När filteranläggningen körs med för låg kapacitet blir ofta hastigheten i kanalerna så låg att stoftet faller ut i kanalen. I så fall får du rensa kanalerna från stoft. Se kanalrensdon!

En utsliten fläkt orsakar också för låg transportkapacitet. Reparera fläkt ex.vis byt fläkthjul så att kapaciteten återställs.

Förändrad process kan förändra stoftets egenskaper genom att skapa en finare fraktionsfördelning på stoftet. Därmed blir stoftets motstånd större och skapar ett behov av större fläktkapacitet eller kanske t.o.m. en anpassning av filtret till den förändrade processen. Se uppgraderingar!

 

Vi har för höga emissioner från vårt filter. Kan ni hjälpa oss att komma tillrätta med detta?

Ja vi kan lösa alla problem som orskar för höga emissioner, vänd er till vår serviceansvarige!

 

Vi har ett annat märke på vårt filter, kan ni fixa reservdelar åt oss ändå?

Ja, vi har kunskap om de flesta på marknaden förekommande fabrikaten och kan därmed finna lämpliga delar till er anläggning. Vänd er till vår eftermarknadssida.

 

Kan ni hjälpa oss med lufttekniska beräkningar av olika slag?

Vi hjälper er gärna med konsultationer/beräkningar omkring olika luftteknikniska beräkningar och utredning för filteranläggningar.

 

Hur ofta behöver jag byta filter?

Det varierar stort med främst både process, filtrets uppbyggnad och dess dimensionering.
Vi försöker att dimensionera våra filteranläggningar för åtminståne tre till fyra års livslängd på filtermediat. Generellt är det tre typer av skador som begränsar livslängden:

1. blästring genom för höga strömningshastigheter
2. termisk/kemisk utmattning pga exponering av höga temperaturer och eller gasens kemiska sammansättning.
3. igensättning av filterduken pga årens alla rensningar/pulsningar av filterduken.

Av ovanstående bör det för ett korrekt dimensionerat filter vara den tredje och sista punkten som bestämmer livslängden men i alltför många fall är det 1 eller 2 som begränsar livslängden. I dessa fall finns förbättringar att göra i det första fallet genom att
A i fallet 1 bygga om/uppgradera konstruktionen så att sönderblästring förhindras
B i fallet 2 förändra filtreringsprocessens drifttemperatur och eller välja mera temperatur-/kemiskt tåligt filtermedia.

Genom att alla ITK Envifront filter är byggda med en gasföring som bromsar upp strömningshastigheterna inne i filterkammaren runt filtermediat förhindras slitageskador på filterduken orsakade av för höga strömniningshastigheter. Dessutom genom aktiv gasföring och motståndsstyrning är våra filteranläggningar kända för att ge lång livslängd på filtermediat.

 

Hur lång är livslängden på en typisk anläggning?

Självfallet påverkar denn årliga drifttiden men det varierar stort med både process, filtrets uppbyggnad och dess dimensionering. Vi dimensionerar våra filteranläggningar för åtminståne tre till fyra års livslängd på filtermediat.

Generellt dimensionerar vi filteranläggningar så att det är termisk/kemisk utmattning eller igensättning av filterduken pga årens alla rensningar/pulsningar av filterduken som begränsar livslängden.

Genom att alla ITK Envifront filter är byggda med en gasföring som bromsar upp strömningshastigheterna inne i filterkammaren runt filtermediat förhindras slitageskador på filterduken orsakade av för höga strömniningshastigheter. Dessutom genom aktiv gasföring och motståndsstyrning är våra filteranläggningar kända för att ge lång livslängd på filtermediat.

 

Kan ni skapa en specialdesignad lösning just för våra behov?

Ja, självklart. Låt oss bara först undersöka behoven så tar vi fram en skräddarsydd lösning på just era problem.

 

Mitt företag köpte en anläggning av gamla ITK Luftteknik på 70-talet, nu behöver vi hjälp/reservdelar. Kan ni ordna det?

Ja, vi har ITK Lufttekniks ritningar och orderdokumentation bevarade från leveranser sedan 50-talet. Det innebär att vi i de allara flesta fall kan finna tillbaka till det ursprungliga dokumenten ur vårt, numera till största delen, digitala arkiv med över 35 000 ritningar. Därmed kan vi ta fram underlag för just er anläggning och hjälpa er med det ni behöver.

 

Vi har fått skärpta utsläppskrav på vår filteranläggning. Kan ni hjälpa oss?

Javisst, vi kan göra uppgraderingar av filteranläggningar av de flesta fabrikat och förbättra såväl avskiljningsgrad som ibland även kapacitet.

 

Livslängden på filterslangar/kassetter är väldigt kort. Hur kan man förbättra det?

Det är flera orsaker som kan vara roten till förslitna slangar eller filterkassetter. För att ange orsaker måste du först och främst se var skadan har inträffat om det är på slangens/påsens/kassettens stoftsida dvs det vi kallar primära skador eller på dess "rena" sida vilket vi kallar sekundära slitageskador:

A I fallet det första fallet, primärt slitage, kan det vara filteraggregatets konstruktion som inte bromsar upp gasens och därmed stoftets transporthastighet tillräckligt. Det innebär att slitande stoftpartiklar likt en bläster sliter sönder filterduken. Eftersom strömningen i en filterkammare är turbulent kan dessa blästerskador inträffa på stora områden i filterkammaren.

B I det andra fallet sekundära skador, vilka ofta intfäffar strax under filterelementets utströmningsmynning kan det bero på att filtermediats avskiljningsförmåga är för dålig. De stoftpartiklar som följer med rengasen ut genom filterelementets mynning blåses tillbaka av renspulsen vilket blästrar sönder filterduken från insidan.
Samma slitageskada uppstår också om intilliggande filterelement uppströms har slitagehål orsakade enligt A ovan.

Denna typ av skada inträffar också om filterduken överrensat dvs om rensfrekvensen för hög, cykeltiden för kort, så att filterduken arbetar utan det så viktiga "filterskiktet" som utgörs av stoftskiktet.

 

Vi har väldigt hög energiförbrukning på fitleranläggningen. Vilka åtgärder finns för att minska den?

Många filteranläggningar har dåligt optimerade inställningar för filterrensningen. Om filterrensningen är försedd med tryckfallstyrning är det inte ovanligt att man överrensar, dvs ställer börvärdet för tryckfall så lågt att det motsvarar ett motstånd (permeabilitet) som är lägre än verklighetens. Det innebär att filterrensningen kommer att arbeta oupphörligt.
Lösning 1 - höj börvärdet så att det blir pauser i filterrensningen.
Lösning 2 - ställ in paustid så att kortaste cykeltid blir ca 15 minuter.
Lösning 3 - byt styrmetod för rensning så att den styrs enligt sm-metoden eller motståndsmetoden. Se avsnittet om CPFA. Denna metod kan dessutom sänka energiförbrukningen för huvudfläkten eftersom den tillåter att tryckfallet varierar med det cykliska flödet som processen ger. Se avsnitt Motståndsstyrning.