Rökgaskondensering

Rökgaskondensering är en kombination värmeåtervinning och stoftavskiljning, där man utnyttjar förångningsvärmen som finns i rökgasen, samt därefter renar gasen från stoft. Rökgaskondensering används t.ex tillsammans med fliseldade förbränningsugnar i fjärrvärmeanläggningar, men även industrianläggningar kan vara aktuellt. I rökgasen finns efter förbränningen vattenånga från torkningen av bränslet, från förbränning av H2 och en mindre del från förbränningsluften som värms upp. Förutom ovan nämnda processer kan kondensering användas i samband med t.ex torkprocesser med högt fuktinnehåll.

Höggrading rening och värmeåtervinning
Beroende på bränslets fukthalt och kylmediets temperatur är en värmeåtervinning på mellan 15 - 35% möjlig. Genom vår patenterade kontaktor erhålls samtidigt en höggradigrening av även de minsta particklarna i rökgasen där även kondenserade THC-molekyler avskiljs till 90%.

Funktion
Från ugnen leds rökgasen genom en föravskiljare och därefter till gasrening i centrifugalskrubber, kontaktor, KACS (se principdiagram). För närmare information om dessa komponenter, se separata produktblad.Efter gasreningen i centrifugalskrubbern KACS leds rökgasen genom skrubberns avvattningsinsats och vidare till gasutloppet. Det uppvärmda skrubbervattnet samt vatten från avvattningsinsatsen leds till buffertbassängen. I bassängen sedimenteras en del av de i skrubbervattnet uppfångade stoftpartiklar. Från buffertbassängen pumpas skrubbervattnet vidare till en värmeväxlare där det kyls med returvattnet från fjärrvärmeanläggningen. Returvattnet förvärms härmed. PH-värdet i skrubbervattnet bör hållas mellan 6 - 7, men beror i övrigt på vattnets innehåll av stoftpartiklar och dess sammansättning. Neutraliserat skrubbervatten är normalt tillåtet att släppa ut i recipienter.

Föravskiljare med sekundärcyklon
För att hindra eventuella igensättningar i värmeväxlaren och buffertbassäng, bör man mellan ugn och skrubberanläggning installera ITK Envifronts föravskiljare med sekundärcyklon, som avskiljer de största och tyngsta partiklarna i rökgasen.

 

Principdiagram - Rökgaskondensering